Søkerveiledning

For å bli sertifisert må Grønt Flagg-kriteriene tilfredsstilles.

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen, noe som sikrer kontinuitet i miljøarbeidet. Det er et årlig gebyr for å delta, men i Nord-Trøndelag dekker vi dette for dere, slik at det ikke medfører utgifter for deltakerne i fylket!


Her kan du lese om sertifiseringsprosessen: http://fee.no/?pageslug=hvordan-bli-sertifisert-4516

Kriterier:
 1. Skolens eller barnehagens styre beslutter om den skal søke om deltakelse. Et miljøråd (prosjektgruppe) etableres.
 2. En miljøhandlingsplan utarbeides i samarbeid mellom elever, lærere, andre tilsatte og foreldre. Planen godkjennes av skolens ledelse og styre. Miljøhandlingsplanen kan inngå i skolens vanlige handlingsplan.
 3. Søknad om registrering sendes (eget skjema).
 4. Det forutsettes at skolen har arbeidet med ett eller flere tema i minst 6 måneder før Søknad om sertifisering sendes (eget skjema).
 5. En prosjektrapport skal legges ved søknaden. Denne skal inneholde:
   • Tema (overskrift og kort introduksjon)
   • Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater
   • Pedagogisk innhold, informasjon (intern/ekstern), presseomtale etc.
   • Miljøregler
   • Evaluering
   • Vedlegg: Bilder, tegninger etc.
 6. Søknad om sertifisering skal være signert av rektor samt ordfører eller en administrativ leder i kommunen / fylkeskommunen før sertifisering kan finne sted og det grønne flagget tildeles.
 7. Prosjektrapport skal sendes til FEE Norway årlig for å beholde sertifikat og flagg.

Miljøråd
Miljørådets oppgaver er dels å planlegge Grønt Flagg arbeidet samt dele ut oppgaver til elever og medarbeidere. Dels å stå for den videre oppfølgning og utvikling av planer for fremtiden. Miljørådet skal også følge opp praktiske og tekniske miljøforhold som gjelder skolens bygninger og utearealer.

Det forutsettes at miljørådet engasjerer seg i finansiering av prosjektet, overvåkning av fremdriften samt rapportering.

Miljøhandlingsplan
Dette er et forslag til hva en Miljøhandlingsplan kan inneholde:

 1. Tema for søknadsprosjektet.
 2. Tema (plan) for miljøarbeidet de neste 2 år (hvordan beholde flagget).
 3. Miljøråd (navn på de som er med).
 4. Mål og delmål for miljøarbeidet (konkrete resultater som f.eks. adferdsendringer hos elever, lærere og andre, eller mål for besparelser).
 5. Tiltak-/aktivitets-/framdriftsplan.
 6. Hvilke klasser, lærere og andre skal være med, og hvordan involvere og engasjere disse? Det er en forutsetning at ”hele” skolen eller barnehagen deltar.
 7. På hvilken måte skal undervisningen følges opp med praktisk handling på det atferdsmessige, økonomiske og tekniske plan?
 8. Temadager, temauker, kampanjer, etc.
 9. Hvilke samarbeidspartnere utenfor skolen skal involveres (hvis aktuelt), og på hvilken måte?
 10. Hvordan kan lokalsamfunnet omkring skolen (politikere, næringsliv, beboere og andre) informeres og engasjeres i miljøarbeidet?
 11. Hvilke “skjær i sjøen” kan forutses, som eventuelt kan forhindre eller vanskeliggjøre gjennomførelsen av prosjektet? Hvordan kan disse problemene takles?

Tema
Søkeren kan for eksempel arbeide med ett eller flere av temaene energi, vann, kretsløp (avfall/ gjenvinning), transport eller biologisk mangfold.

Alternativt kan søkeren med fordel forholde seg til temainndeling og læremateriellet utviklet under ”Nettverk for miljølære”. Dette er organisert med følgende programmer:
 • Vannprogrammet
 • By- og tettstedsprogrammet
 • Landprogrammet
Hvert program er temamessig bygget rundt:
 • Mangfoldet i naturen
 • Kulturminner og kulturlandskap
 • Arealbruk og planlegging
 • Ressurser og forbruk
Det anbefales at søkeren legger opp til et temavalg det første året, som tar utgangspunkt i driften av selve skolen og hvordan denne påvirker miljøet. Nåsituasjonen kan vurderes, og tiltak formuleres og iverksettes.

Her finner dere et eksempel på en prosjektrapport og miljøhandlingsplan.

Søknadsprosessen
Når arbeidet med å definere tema og formulere miljøhandlingsplan er gjennomført, kan skolen eller barnehagen søke om registrering hos FEE Norway (eget skjema). Hensikten er at god dialog om temavalg, omfang og gjennomføring opprettes fra oppstart.

Etter at søknadsprosjektet er gjennomført kan skolen eller barnehagen søke om sertifisering (eget skjema). Prosjektrapporten skal legges ved søknaden.

Det er opp til skolen å velge rapportens form og innhold. Men den skal på en rimelig måte dokumentere arbeidsprosess, læringsinnhold, deltakelse og hvilke resultater som er oppnådd. Det kan være en tradisjonell rapport med foto, statistikk, avisutklipp og andre illustrasjoner. Andre medier som for eksempel video eller avis er også aktuelle.

Søknad og rapport vurderes deretter av FEE Norway i henhold til et evalueringsskjema. Det gjøres en avtale med skolen om hvordan flagget skal overleveres og om det skal være en seremoni med overrekkelse, pressedekning etc. Flagget kan beholdes så lenge skolen arbeider med nye tema hvert år og ellers oppfyller kravene i ordningen. 


Miljøregler
Til hvert nytt tema skal det formuleres et sett Miljøregler. Dette er elevene og de voksne sin programerklæring om hva de aktivt vil gjøre for å bevare miljøet. Dette gjør også reglene viktige som et ”politisk” dokument. Grønt Flagg prosjektene kan derfor gi viktige signaler og argumenter overfor politikerne om hvilken vei utviklingen i samfunnets bør gå.

Reglene handler først og fremst om hva elevene, men også de tilsatte, mener de selv kan gjøre for å ivareta miljøhensynet best mulig, både på skolen og i hjemmet. Det er viktig at en stiller realistiske krav i miljøreglene slik at de skal kunne realiseres hver dag og kunne forstås av alle. Det kan for eksempel lages miljøregler i forbindelse med dusjing etter gymnastikk eller vannforbruk i skolekjøkkenet. I tillegg kommer et sett regler for bruk av vann hjemme. Det er viktig at det er elevene som formulerer miljøreglene.

Nettverk for miljølære
Grønt Flagg samarbeider med UFD og Læringssenteret. Miljøopplæringen står tradisjonelt meget sterkt i den norske skolen. Mange arbeider allerede i dag med prosjekter som tilfredsstiller kravene til Grønt Flagg sertifisering.

Vi anbefaler at skoler som sikter seg inn mot det grønne flagget anvender eller supplerer med lærematerialet som er tilgjengelig i Nettverk for miljølære. Programmene finnes enklest på internett (www.miljolare.no).

YRE
FEE har utviklet en ”miljøjournalist ordning” som kalles Young Reporters for the Environment (YRE) for elever i den videregående skole. Deltakelse i YRE kan også kvalifisere til Grønt Flagg sertifisering. Se http://www.youngreporters.org/ og http://www.fee.no/ for mer informasjon.

Internasjonal kontakt
Det er enkelt for Grønt Flagg skoler og barnehager i Norge å knytte kontakter i andre land. Det er nå om lag 40 land med 40.000 skoler og barnehager med i Eco-Schools nettverket (http://www.eco-schools.org/). Gå til vårt internettsted http://www.fee.no/ og les hvordan registrering i ”Eco-Schools linking system” foregår.

FEE Norway
Stiftelsen FEE Norway administrerer Grønt Flagg i Norge. Vi kan kontaktes slik: Adresse: Postboks 4502, 4673 Kristiansand, telefon 38 12 13 14, faks 38 02 52 55, e-post: post@fee.no. Ytterligere informasjon finnes på internett: http://www.fee.no/, http://www.eco-schools.org/ og http://www.fee-international.org/.

 Søkerveiledning på utskriftvennlig pdf