fredag 7. november 2014

Friluftsmidler 2015

Søknadsfrist for friluftsmidler er 15. januar.
2015 er friluftslivets år.


Fylkeskommunen har det regionale hovedansvaret for ivaretakelse av allmennhetens friluftslivsinteresser i fylket.Les mer om dette her: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Viktige arbeidsområder er sikring av allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark, sikring og tilrettelegging av områder for friluftsliv og å handle på vegne av allmennhetens friluftslivsinteresser i arbeidet med planer og høringssaker.

Økonomisk støtte til friluftslivstiltak 2015:

Fylkeskommunen fordeler årlig statlige og fylkeskommunale midler til friluftslivstiltak. Det aller meste går til friluftslivsaktivitet, bare en mindre del til fysisk tilrettelegging.

Søknader om støtte skrives på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter som du finner her.

Søknadssenteret åpner for friluftslivssøknader i løpet av høsten og søknadsfrist er 15. januar 2015.

Friluftslivets År :

2015 er det nasjonale Friluftslivets År, med ekstra fokus på alle sider ved friluftslivet.
Det vil særlig bli lagt vekt på aktivitetsskapende tiltak som får folk til å ta friluftslivsområdene i fylket i bruk.


Mer om Friluftslivets År 2015 finner du her.


For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Rådgiver Sigurd Kristiansen, telefon 74 11 12 60,sigurd.kristiansen@ntfk.no